پيمان يوسفي آذر در نشستي با حضور تشکل هاي شوراي ملي زعفران افزود: اين تشکل از کارگروه هاي تخصصي در زمينه توليد ، استانداردسازي، فرآوري و بازار تشکيل خواهد شد.
وي اظهار داشت: اجراي طرح جامع زعفران در دستور کار دفتر طرح ملي گياهان دارويي قرار دارد تا ايران بتواند درمحصولي که بيش از 90 درصد آن را توليد مي کند به سهم قابل قبولي در بازار جهاني دست پيدا کند.
يوسفي آذر با بيان اين که در حال حاضر سهم کنوني ايران از بازار جهاني زعفران، يک دهم است خواستار هم افزايي دست اندرکاران اين محصول براي افزايش حضور در بازارهاي هدف شد.
وي در عين حال به افت قيمت زعفران در کشور اشاره و تصريح کرد: اين فرآيند به نفع توليد کنندگان نيست و فعالان اين بخش بايد تلاش بيشتري کنند و گام هاي عملياتي بردارند.
در اين نشست، تشکل ها و شوراي ملي زعفران نيز خواستار حمايت دولت براي توسعه سهم زعفران ايران در بازارهاي بين المللي شدند.
تشکل هاي بخش زعفران کشور بر اهميت علم، فناوري و توليد زعفران تاکيد کردند و اين سه رکن را زير بناي تشکيل زنجيره ارزش زعفران عنوان کردند.
در اين نشست مشکلات مربوط به تجارت زعفران و واردات اين محصول توسط هند از افغانستان بدون تعرفه و تعيين تعرفه 35 درصد براي واردات زعفران ايران و همچنين نوسانات قيمت و روند بازارسازي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.