سحر خیز شهری سالار تجارت ایرانیان
نیم گرمی 90000 ریال
یک گرمی 140000 ریال
دو گرمی 290000 ریال
نیم گرمی 85000 ریال
یک گرمی 135000 ریال
دو گرمی 273000 ریال
نیم گرمی 82000 ریال
یک گرمی 130000 ریال
دو گرمی 270000 ریال

 

زرافشان کیان طوس بدیعی
نیم گرمی 90000 ریال
یک گرمی 150000 ریال
دو گرمی 300000 ریال
نیم گرمی 87000 ریال
یک گرمی 160000 ریال
دو گرمی 310000 ریال
نیم گرمی 87000 ریال
یک گرمی 156000 ریال
دو گرمی 298000 ریال

 

عباس زاده بهرامن گوهر زعفران
نیم گرمی 100000 ریال
یک گرمی 150000 ریال
دو گرمی 260000 ریال
نیم گرمی 95000 ریال
یک گرمی 140000 ریال
دو گرمی 280000 ریال
نیم گرمی 94000 ریال
یک گرمی 145000 ریال
دو گرمی 283000 ریال

 

تروند دماوند نگین البرز نیک منش
نیم گرمی 96000 ریال
یک گرمی 150000 ریال
دو گرمی 270000 ریال
نیم گرمی 65000 ریال
یک گرمی 110000 ریال
دو گرمی 250000 ریال
نیم گرمی 68000 ریال
یک گرمی 110000 ریال
دو گرمی 250000 ریال

 

گلستان گلستانه خشکپاک
نیم گرمی 89000 ریال
یک گرمی 149000 ریال
دو گرمی 265000 ریال
نیم گرمی 62000 ریال
یک گرمی 100000 ریال
دو گرمی 230000 ریال
نیم گرمی 65000 ریال
یک گرمی 108000 ریال
دو گرمی 232000 ریال

 

مهرچین شاندیزی شاهسوند بازرگانی مهدیس
نیم گرمی 87000 ریال
یک گرمی 136000 ریال
دو گرمی 259000 ریال
نیم گرمی 90000 ریال
یک گرمی 156000 ریال
دو گرمی 265000 ریال
نیم گرمی 64000 ریال
یک گرمی 120000 ریال
دو گرمی 240000 ریال

 

نوین زعفران بازرگانی زعفران اسقدان نوین کام زرین ایرانیان
نیم گرمی 76000 ریال
یک گرمی 110000 ریال
دو گرمی 240000 ریال
نیم گرمی 79000 ریال
یک گرمی 129000 ریال
دو گرمی 254000 ریال
نیم گرمی 73000 ریال
یک گرمی 112000 ریال
دو گرمی 245000 ریال