«لطف الله راشد» به رسانه های افغانستان گفت که طرح پنج ساله گسترش تولید، کشت و برداشت زعفران این کشور تهیه شده و در این طرح، علاوه بر توجه به گسترش زمین های زیرکشت زعفران، آموزش کشاورزان نیز پیش بینی شده است.
سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان افزود که سال آینده بیش از 500 تن پیاز زعفران در 30 استان، میان زعفران کاران توزیع خواهد شد.
وی افزود که در این سال افزون بر ساخت دو آزمایشگاه بزرگ سنجش کیفیت زعفران در کشور، 10 مرکز فرآوری زعفران نیز در مناطق مختلف کشور ساخته خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان گفت که یک هزار قطعه زمین به صورت آزمایشی نیز برای بهره برداری بهینه از محصول زعفران، زیرکشت این محصول قرار خواهد گرفت.
افغانستان در سال 1395 تلاش کرد تا برای زعفران خود بازاریابی کند که با امارات متحده و چین قراردادهائی را برای صادرات زعفران امضا کرده است.
چین وعده داده است که زعفران افغانستان را خریداری و یا به کشورهای جهان صادر خواهد خواهد کرد.
براساس آمار وزارت کشاورزی و دامداری افغانستان، امسال بیش از 6 تن زعفران در این کشور تولید شده که نسبت به سال گذشته حدود یک تن افزایش نشان می دهد.
کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز از کاشت زعفران در افغانستان حمایت کرده اند و گفته اند که یکی از موثرترین راه های مقابله با کشت خشخاش در این کشور یافتن جایگزینی برای آن خواهد بود و زعفران به دلیل قیمت مناسب در بازارهای جهانی، جایگزین مناسبی برای کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان خواهد بود.